31 Marzo, 2019

Uberizar o rural

(A propósito do artigo de Julián Rojas publicado no diario El País o 30 de marzo de 2019, https://elpais.com/sociedad/2019/03/29/actualidad/1553886521_812991.html)

Parvo o último. Algunhas das medidas que pouco a pouco se van descubrindo da autoproclamada «Revuelta de la España Vaciada» devólvenme á miña máis tenra xuventude, alá polos anos noventa e moitos. Recordan o que pasaba por entón? Eu medraba coa decadencia dunha familia de clase media que, se ben non lle tiñan moito aprecio a Aznar, o seu estilo de vida non era tan distinto ao dos votantes-tipo do PP, e no fondo encantáballes escoitar que España ía ben. A miña familia era o soño cumprido de calquera parella de aldeáns afectados polo desarraigamento e habitados pola ecuación que se piso, que se outro e vendo o anterior e lle saco, entón que se chalete, e xa os dous coches, tres! Superada unha infancia de escaseza, con esforzo persoal e dedicación por obviar e eliminar calquera indicio de pailán, de galego, os homes e se cadra tamén as mulleres podían avanzar, ascender, vivir na metrópole, prosperar.

O Plan de Estabilización Económica de 1959 sentou os fundamentos dunha xeración aínda non achegada á mocidade que se atopaba no período vital ideal para asimilar dende o cabeceiro do subconsciente á lóxica desenvolvementista do decenio posterior, a pegada ianqui e a herdanza do rodete analfabetizante empurrado polo «quero e non podo» franquista. O rural galego sufriu unha tremenda despoboación nesas datas, pero non se atopaba «baleiro», máis ben nunha situación de progresiva colonización forestal previa legalización do despoxo dunha boa parte dos territorios do man común en períodos anteriores. Os espazos meridionais, do leste e centro peninsular particularmente, viviron neste tempo procesos tan diferentes como parellos de intensificación produtiva, acompañados de políticas monopolísticas ou de unificación e extensión agraria, segundo o caso. Esta situación foi continuada e agravada sen excepción polo resto dos gobernos dun e outro signo ata o momento actual.

O mundo rural representa os territorios que seguramente máis teñan sufrido a violencia das políticas hiperdesenvolvementistas deste longo período, pero aínda sostén unha memoria que segue viva. Manter a vida no rural e nas pequenas poboacións significou, e continúa a significar tamén, resistir, pensarse para si, traballar dende a memoria viva para construír dende a praxe do presente un futuro. Porén, a proposta dun modelo como Uber ou Amazon para os pobos, dimensionada polo diario El País dende a afirmación de Luis Antonio Sáez, director da Cátedra de Despoblación y Creatividad da Universidad de Zaragoza, é, como exercizo profesional, servil e interesado, e como reivindicación política, irresponsable. Unha das afirmacións di así: «Quizás en tu pueblo no haya un Corte Inglés en el que comprar un libro, pero si Amazon, aunque te llegue un día más tarde». Reconectar co discurso aspiracional dos anos noventa no actual contexto de crise económica non resolta e de desestruturación social é unha temeridade ecolóxica e sistémica que continuará a alimentar a besta reproducida nos espazos do rural. Se cadra, poderiamos lembrar dende aquí ao grupo promotor da plataforma, que humildemente teña a ben revisitar aos rexeneracionistas finiseculares, a quen citan e dende os que falan, e consultar os seus fundamentais. Joaquín Costa diría, nun contexto social e político diferente, que o desenvolvemento de novas infraestruturas virá determinado polo uso dos recursos dos que xa se dispón. Alá polos anos setenta e oitenta do século XIX. Que a esta reivindicación lexítima lle aparezan intereses á imaxe e semellanza da precarización da economía urbanita é unha pésima nova que conecta coa construción máis avolta e fachendosa de parte da historia recente e común. Un decenio despois, asomaba 2008. O avó e a avoa morrían e os fillos e fillas decidían montar un hostel no antigo espazo familiar. Os dramas da clase media continúan.

Publicado en:

Revista Luzes

https://tenda.luzes.gal/tenda/luzes-67/

http://revistaluzes.com/2019/04/uberizar-o-rural/

Revista 15/1515

https://www.15-15-15.org/webzine/2019/04/27/uberizar-o-rural/

*********

Uberizar el rural

(A propósito del artículo de Julián Rojas publicado en el diario El País el 30 de marzo de 2019, https://elpais.com/sociedad/2019/03/29/actualidad/1553886521_812991.html)

Tonto el último. Algunas de las medidas que poco a poco se van descubriendo de la autoproclamada “Revuelta de la España Vaciada” me devuelven a mi más tierna adolescencia allá por los años noventa y muchos. ¿Recuerdan lo que pasaba por entonces? Yo crecía con la decadencia de una familia de clase media que, si bien odiaban mucho a Aznar, su estilo de vida no era tan diferente al de los votantes tipo del PP y en el fondo les encantaba escuchar que España iba bien. Mi familia era el sueño cumplido de cualquier pareja de aldeanos afectados por el desarraigo y habitados por la ecuación que si piso, que si otro y lo vendo y le saco algo, entonces que si ‘chalete’ y ya los dos coches, ¡tres! Superada una infancia de penurias en la aldea, con esfuerzo personal y dedicación por obviar y eliminar cualquier retazo de provincianismo, los hombres e incluso las mujeres podían avanzar, ascender, vivir en la metrópoli, prosperar.

El Plan de Estabilización Económica de 1959 sentó los fundamentos de una generación todavía pre púbera que se encontraba en el período vital perfecto para asimilar desde el almohadón del subconsciente la lógica desarrollista de la década posterior, la impronta yanqui y la herencia del rodillo analfabetizante emprendida por el ‘quiero y no puedo’ franquista. El rural español sufrió una tremenda despoblación pero en ningún caso se encontraba ‘vacío’, más bien en una situación de progresiva colonización forestal previa legalización del despojo de buena parte de los montes de propiedad colectiva en algunos casos, o en diferentes procesos de intensificación productiva en situación de monopolio, unificación o extensión agrícola, en muchos otros. Esta situación fue la continuada y agravada sin excepción por el resto de los gobiernos de uno u otro signo hasta el momento actual.

El mundo rural representa a los territorios que seguramente más hayan sufrido la violencia de las políticas hiperdesarrollistas de este largo período, pero todavía sostiene una memoria que sigue estando presente en su mayoría. Mantener la vida en el rural y en las poblaciones pequeñas significó y sigue significando también, resistir, pensarse para sí, trabajar desde la memoria viva para construir desde la praxis del presente un futuro. Por esto, la propuesta de un modelo como Uber o Amazon para los pueblos dimensionada por el diario El País desde la afirmación del señor Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra de “Despoblación y Creatividad” de la Universidad de Zaragoza, es como ejercicio profesional, servil e interesado, y como reivindicación política, irresponsable. Una de las afirmaciones versa así: “Quizás en tu pueblo no haya un Corte Inglés en el que comprar un libro, pero si Amazon, aunque te llegue un día más tarde”. Reconectar con el discurso aspiracional de los años noventa en el actual contexto de crisis económica no resuelta y de desestructuración social, ecológica y sistémica es una temeridad que continuará alimentando a la bestia reproducida particularmente en los espacios del rural. Quizá se podría sugerir desde aquí al grupo promotor de la plataforma, que humildemente tengan a bien revisitar a los regeneracionistas finiseculares, a quienes citan y desde los que hablan, y consultar a sus fundamentales. Joaquín Costa diría, en un contexto social y político diferente, que el desarrollo de nuevas infraestructuras estará determinado por el uso de los recursos ya disponibles. Allá por los años setenta y ochenta del siglo XIX. Que a esta reivindicación tan digna le salgan intereses que manifiestan su deseo de desarrollarse a imagen y semejanza de la precarización de la economía urbanita es una pésima noticia que conecta con la construcción más turbia y presuntuosa de parte de nuestra historia reciente. Una década después, asomaba 2008. El abuelo y la abuela morían y sus hijas e hijos decidían montar un ‘hostel’ en la antigua casa familiar. Los dramas de la clase media continúan.